Overdenking uit de Bijbel juni

     “De wind blaast waarheen hij wil..”

                                     (Johannes 3:8)

Deze woorden van Jezus in het gesprek met Nicodemus zijn zo bekend dat ook mensen die de Bijbel niet zo goed kennen,  ze wel eens gebruiken.  Men bedoelt daarmee dat iemands ideeën of inspiratie ongrijpbaar en onvoorspelbaar zijn.  Maar Jezus bedoelt hiermee geen menselijke gedachten,  maar het werk van God in ons leven.  Wat wij denken dat onmogelijk is,  kan God toch doen.

Nicodemus was oprecht op zoek naar de waarheid en daarom wilde Jezus hem ook graag alles verklaren.  Hij liet hem verstaan dat Hij niet gekomen was om de wereld te veroordelen maar juist om de wereld te redden.  En de redding die God aan de mensen wilde geven was een heel nieuw leven,  door de Heilige Geest.  God wilde hun hart reinigen van alle zonde en hen vernieuwen door zijn Geest.  Jezus noemde dit ‘opnieuw geboren worden’,  nieuw leven ontvangen, geen natuurlijk leven, maar geestelijk leven. 

Voor Nicodemus leek het moeilijk aan te nemen.  Hij wist wel van de Heilige Geest:  al bij het begin van de Bijbel werd Hij genoemd en de profeten en koningen zoals David waren door Hem geleid.  Maar vooral bij de koningen en de profeten had de Heilige Geest eerder kracht en inzicht gegeven,  de mogelijkheid om iets te doen of te zeggen,  maar nu sprak Jezus van een nieuw leven.  Het leek moeilijk te geloven dat mensen een soort tweede leven kregen.  Hoe zou zoiets werkelijkheid kunnen worden?

Op die gedachte geeft Jezus antwoord met deze woorden.  ‘Verbaas u er niet over dat Ik gezegd heb dat jullie opnieuw geboren moeten worden,’ verklaart Jezus.  Denk niet dat het onmogelijk is.  Het is met de Heilige Geest (‘roeach’ in het Hebreeuws) net zoals met de wind (ook ‘roeach’):  die kun je ook niet zien,  je kunt zijn oorsprong en bestemming niet precies aanwijzen,  maar toch kun je hem heel goed voelen!  Opnieuw geboren worden is een realiteit uit de geestelijke wereld maar toch kunnen we hem reëel ervaren. 

Jezus verklaart ook aan Nicodemus hoe iemand opnieuw geboren kan worden:  door geloof en bekering.  Jezus zou zijn leven geven voor ons aan het kruis,  zodat onze zonden vergeven konden worden.  Wie in Jezus gaat geloven en zijn leven opnieuw richt op God,  ontvangt werkelijk de Heilige Geest en het nieuwe leven:  ‘Zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige Zoon overgegeven heeft,  zodat iedereen die in Hem gelooft niet (meer) verloren gaat,  maar eeuwig leven krijgt!’  (3:16)

Ook voor ons vandaag is dit steeds weer van groot belang.  Misschien denken wij ook dat bepaalde negatieve gedachten of gewoonten in ons leven niet te veranderen zijn.  Onze natuurlijke mogelijkheden bieden geen oplossing meer voor onze angst,  pijn of bitterheid.  Jezus laat ons hier zien dat de Heilige Geest voor ons niet zichtbaar is of concreet aan te wijzen,  maar Hij is heel zeker in staat ons hart werkelijk te veranderen.  ‘De vrucht van de Geest is liefde, vrede, blijdschap, geduld, vriendelijkheid,  goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22).

Jezus herhaalde de belofte van de komst van de Heilige Geest later nog verschillende keren:  Hij noemde de Heilige Geest ook ‘levend water’ en liet daarmee zien dat de Heilige Geest werkelijk in ons hart een nieuw begin kan maken:  ‘Als iemand dorst heeft,  mag hij bij Mij komen en drinken!  Wie in Mij gelooft  –  de Schrift zegt het – :  vanuit zijn innerlijk zullen stromen van levend water vloeien’  (Johannes 7:38).  Met de verwijzing naar de profetie in Ezechiël 47 maakte Hij duidelijk dat het werk van de Heilige Geest in ons leven groot en krachtig zou zijn.  

Het Pinksterfeest herinnert ons eraan dat de Heilige Geest werkelijk gekomen is,  feitelijk zelfs als een stormwind,  en dat de apostelen helemaal door Hem vervuld werden en sindsdien met veel moed en kracht over Jezus konden beginnen te spreken.  Laat ons dat ook moed geven.  Het is dezelfde Geest die Jezus ook aan ons heeft gegeven en die ook in ons leven een groot werk kan doen.

Iedereen een heel gezegend Pinksterfeest gewenst!

                                                                                                       G.B.